Usage Statistics for jbtproperties.com

Summary Period: April 2017
Generated 01-May-2017 00:16 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2017
Total Hits 4455
Total Files 3841
Total Pages 3969
Total Visits 1210
Total KBytes 71237
Total Unique Sites 416
Total Unique URLs 96
Total Unique Referrers 746
Total Unique User Agents 126
. Avg Max
Hits per Hour 6 120
Hits per Day 148 384
Files per Day 128 367
Pages per Day 132 372
Visits per Day 40 71
KBytes per Day 2375 9279
Hits by Response Code
Code 200 - OK 3841
Code 301 - Moved Permanently 13
Code 302 - Found 152
Code 304 - Not Modified 30
Code 403 - Forbidden 11
Code 404 - Not Found 408

Daily usage for April 2017

Daily Statistics for April 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 279 6.26% 255 6.64% 262 6.60% 71 5.87% 35 8.41% 8002 11.23%
2 384 8.62% 367 9.55% 372 9.37% 53 4.38% 26 6.25% 1222 1.72%
3 211 4.74% 178 4.63% 184 4.64% 47 3.88% 30 7.21% 1809 2.54%
4 359 8.06% 345 8.98% 346 8.72% 30 2.48% 14 3.37% 9279 13.03%
5 371 8.33% 355 9.24% 361 9.10% 51 4.21% 25 6.01% 3533 4.96%
6 271 6.08% 219 5.70% 251 6.32% 52 4.30% 29 6.97% 3367 4.73%
7 73 1.64% 54 1.41% 58 1.46% 42 3.47% 33 7.93% 819 1.15%
8 181 4.06% 161 4.19% 166 4.18% 41 3.39% 25 6.01% 4217 5.92%
9 107 2.40% 87 2.27% 90 2.27% 43 3.55% 28 6.73% 1156 1.62%
10 174 3.91% 151 3.93% 156 3.93% 51 4.21% 29 6.97% 1107 1.55%
11 191 4.29% 166 4.32% 168 4.23% 60 4.96% 33 7.93% 5722 8.03%
12 64 1.44% 43 1.12% 47 1.18% 36 2.98% 32 7.69% 972 1.36%
13 51 1.14% 43 1.12% 44 1.11% 44 3.64% 15 3.61% 540 0.76%
14 68 1.53% 46 1.20% 48 1.21% 45 3.72% 17 4.09% 660 0.93%
15 76 1.71% 63 1.64% 63 1.59% 45 3.72% 26 6.25% 3125 4.39%
16 97 2.18% 80 2.08% 82 2.07% 51 4.21% 30 7.21% 1803 2.53%
17 77 1.73% 59 1.54% 59 1.49% 57 4.71% 29 6.97% 697 0.98%
18 53 1.19% 40 1.04% 42 1.06% 38 3.14% 18 4.33% 352 0.49%
19 107 2.40% 95 2.47% 95 2.39% 52 4.30% 26 6.25% 945 1.33%
20 96 2.15% 68 1.77% 63 1.59% 57 4.71% 40 9.62% 1419 1.99%
21 128 2.87% 116 3.02% 117 2.95% 43 3.55% 33 7.93% 4730 6.64%
22 81 1.82% 61 1.59% 66 1.66% 27 2.23% 28 6.73% 786 1.10%
23 163 3.66% 148 3.85% 148 3.73% 14 1.16% 15 3.61% 7072 9.93%
24 110 2.47% 49 1.28% 79 1.99% 21 1.74% 23 5.53% 349 0.49%
25 327 7.34% 310 8.07% 312 7.86% 44 3.64% 29 6.97% 1095 1.54%
26 19 0.43% 12 0.31% 14 0.35% 13 1.07% 11 2.64% 137 0.19%
27 35 0.79% 23 0.60% 24 0.60% 15 1.24% 20 4.81% 1596 2.24%
28 34 0.76% 23 0.60% 24 0.60% 22 1.82% 14 3.37% 259 0.36%
29 165 3.70% 138 3.59% 139 3.50% 31 2.56% 27 6.49% 3591 5.04%
30 103 2.31% 86 2.24% 89 2.24% 20 1.65% 24 5.77% 876 1.23%

Hourly usage for April 2017

Hourly Statistics for April 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 5 164 3.68% 4 147 3.83% 4 149 3.75% 179 5361 7.53%
1 9 284 6.37% 8 267 6.95% 8 268 6.75% 288 8646 12.14%
2 6 206 4.62% 6 190 4.95% 6 193 4.86% 302 9065 12.73%
3 5 150 3.37% 4 136 3.54% 4 137 3.45% 59 1785 2.51%
4 5 167 3.75% 5 154 4.01% 5 155 3.91% 53 1582 2.22%
5 3 107 2.40% 3 96 2.50% 3 96 2.42% 49 1459 2.05%
6 8 250 5.61% 4 131 3.41% 6 200 5.04% 73 2199 3.09%
7 6 202 4.53% 5 176 4.58% 6 191 4.81% 66 1986 2.79%
8 9 280 6.29% 8 261 6.80% 8 269 6.78% 78 2328 3.27%
9 7 235 5.27% 6 196 5.10% 6 198 4.99% 66 1992 2.80%
10 6 190 4.26% 5 160 4.17% 5 160 4.03% 126 3784 5.31%
11 7 232 5.21% 6 209 5.44% 6 209 5.27% 94 2814 3.95%
12 4 141 3.16% 3 109 2.84% 3 109 2.75% 29 869 1.22%
13 5 179 4.02% 5 153 3.98% 5 156 3.93% 41 1239 1.74%
14 6 192 4.31% 5 166 4.32% 5 166 4.18% 67 2001 2.81%
15 7 225 5.05% 6 197 5.13% 6 192 4.84% 67 2013 2.83%
16 4 141 3.16% 4 125 3.25% 4 129 3.25% 27 813 1.14%
17 4 137 3.08% 4 125 3.25% 4 126 3.17% 61 1817 2.55%
18 5 161 3.61% 4 144 3.75% 4 145 3.65% 93 2797 3.93%
19 5 175 3.93% 5 163 4.24% 5 164 4.13% 145 4343 6.10%
20 3 100 2.24% 2 84 2.19% 2 85 2.14% 57 1716 2.41%
21 4 142 3.19% 4 123 3.20% 4 125 3.15% 47 1407 1.97%
22 8 246 5.52% 7 221 5.75% 7 231 5.82% 269 8085 11.35%
23 4 149 3.34% 3 108 2.81% 3 116 2.92% 38 1137 1.60%

Top 30 of 96 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1916 43.01% 19787 27.78% /stats/
2 1219 27.36% 934 1.31% /
3 101 2.27% 97 0.14% /cgi-local/
4 70 1.57% 262 0.37% /controlpanel/webmail/
5 59 1.32% 6339 8.90% /stats/usage_201312.html
6 26 0.58% 97 0.14% /ControlPanel/webmail/
7 19 0.43% 1 0.00% /mxlogic_dump
8 17 0.38% 1949 2.74% /stats/usage_201411.html
9 17 0.38% 1865 2.62% /stats/usage_201609.html
10 16 0.36% 1837 2.58% /stats/usage_201506.html
11 16 0.36% 1740 2.44% /stats/usage_201611.html
12 15 0.34% 1743 2.45% /stats/usage_201508.html
13 15 0.34% 1643 2.31% /stats/usage_201608.html
14 14 0.31% 1615 2.27% /stats/usage_201607.html
15 12 0.27% 1303 1.83% /stats/usage_201604.html
16 12 0.27% 1311 1.84% /stats/usage_201605.html
17 12 0.27% 1312 1.84% /stats/usage_201610.html
18 11 0.25% 862 1.21% /stats/usage_201304.html
19 11 0.25% 1169 1.64% /stats/usage_201402.html
20 11 0.25% 1207 1.69% /stats/usage_201404.html
21 11 0.25% 1271 1.78% /stats/usage_201410.html
22 11 0.25% 1219 1.71% /stats/usage_201606.html
23 11 0.25% 1180 1.66% /stats/usage_201702.html
24 10 0.22% 332 0.47% /stats/usage_201307.html
25 10 0.22% 1086 1.52% /stats/usage_201401.html
26 10 0.22% 1120 1.57% /stats/usage_201612.html
27 10 0.22% 1094 1.54% /stats/usage_201703.html
28 9 0.20% 983 1.38% /stats/usage_201403.html
29 9 0.20% 989 1.39% /stats/usage_201601.html
30 8 0.18% 923 1.30% /stats/usage_201412.html

Top 10 of 96 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1916 43.01% 19787 27.78% /stats/
2 59 1.32% 6339 8.90% /stats/usage_201312.html
3 17 0.38% 1949 2.74% /stats/usage_201411.html
4 17 0.38% 1865 2.62% /stats/usage_201609.html
5 16 0.36% 1837 2.58% /stats/usage_201506.html
6 15 0.34% 1743 2.45% /stats/usage_201508.html
7 16 0.36% 1740 2.44% /stats/usage_201611.html
8 15 0.34% 1643 2.31% /stats/usage_201608.html
9 14 0.31% 1615 2.27% /stats/usage_201607.html
10 12 0.27% 1312 1.84% /stats/usage_201610.html

Top 10 of 41 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1916 43.01% 588 51.90% /stats/
2 1219 27.36% 302 26.65% /
3 70 1.57% 64 5.65% /controlpanel/webmail/
4 101 2.27% 30 2.65% /cgi-local/
5 26 0.58% 21 1.85% /ControlPanel/webmail/
6 59 1.32% 16 1.41% /stats/usage_201312.html
7 16 0.36% 12 1.06% /stats/usage_201506.html
8 17 0.38% 8 0.71% /stats/usage_201411.html
9 17 0.38% 7 0.62% /stats/usage_201609.html
10 16 0.36% 7 0.62% /stats/usage_201611.html

Top 10 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1916 43.01% 598 53.01% /stats/
2 1219 27.36% 293 25.98% /
3 70 1.57% 65 5.76% /controlpanel/webmail/
4 101 2.27% 26 2.30% /cgi-local/
5 26 0.58% 21 1.86% /ControlPanel/webmail/
6 59 1.32% 16 1.42% /stats/usage_201312.html
7 16 0.36% 11 0.98% /stats/usage_201506.html
8 17 0.38% 9 0.80% /stats/usage_201411.html
9 10 0.22% 6 0.53% /stats/usage_201307.html
10 17 0.38% 6 0.53% /stats/usage_201609.html

Top 30 of 416 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 480 10.77% 480 12.50% 0 0.00% 19 1.57% 195.82.144.213
2 445 9.99% 445 11.59% 3280 4.61% 21 1.74% 139.59.160.151
3 330 7.41% 330 8.59% 2462 3.46% 47 3.88% 87.255.94.119
4 280 6.29% 280 7.29% 2898 4.07% 24 1.98% 104.200.153.100
5 200 4.49% 200 5.21% 1997 2.80% 51 4.21% 176.8.88.160
6 188 4.22% 188 4.89% 1946 2.73% 47 3.88% 104.200.151.26
7 160 3.59% 160 4.17% 1656 2.32% 160 13.22% 31.184.236.12
8 159 3.57% 159 4.14% 1645 2.31% 159 13.14% 31.184.236.10
9 125 2.81% 125 3.25% 1294 1.82% 4 0.33% 195.88.16.114
10 114 2.56% 57 1.48% 213 0.30% 55 4.55% 72.208.233.89
11 110 2.47% 106 2.76% 6685 9.38% 1 0.08% 104.236.122.222
12 110 2.47% 106 2.76% 6685 9.38% 1 0.08% 174.138.76.77
13 104 2.33% 104 2.71% 1076 1.51% 26 2.15% 104.156.228.79
14 69 1.55% 67 1.74% 4764 6.69% 1 0.08% 35.187.69.225
15 62 1.39% 62 1.61% 79 0.11% 22 1.82% 46.48.13.161
16 50 1.12% 50 1.30% 64 0.09% 1 0.08% 37.140.65.234
17 48 1.08% 48 1.25% 5157 7.24% 12 0.99% 176.100.121.118
18 42 0.94% 40 1.04% 2661 3.74% 1 0.08% 104.196.154.58
19 41 0.92% 20 0.52% 75 0.11% 19 1.57% 73.222.23.9
20 38 0.85% 38 0.99% 239 0.34% 7 0.58% 159.203.94.32
21 37 0.83% 5 0.13% 532 0.75% 3 0.25% 178.159.37.71
22 36 0.81% 5 0.13% 17 0.02% 1 0.08% 206.253.226.12
23 30 0.67% 30 0.78% 193 0.27% 6 0.50% 78.156.253.70
24 25 0.56% 25 0.65% 32 0.04% 25 2.07% 46.20.73.157
25 25 0.56% 13 0.34% 695 0.98% 10 0.83% 5.255.250.9
26 20 0.45% 20 0.52% 207 0.29% 5 0.41% 104.200.151.8
27 20 0.45% 13 0.34% 26 0.04% 6 0.50% 178.255.215.73
28 19 0.43% 7 0.18% 230 0.32% 7 0.58% 5.255.250.32
29 18 0.40% 14 0.36% 33 0.05% 1 0.08% 104.196.159.88
30 18 0.40% 12 0.31% 705 0.99% 9 0.74% 192.243.53.51

Top 10 of 416 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 110 2.47% 106 2.76% 6685 9.38% 1 0.08% 104.236.122.222
2 110 2.47% 106 2.76% 6685 9.38% 1 0.08% 174.138.76.77
3 48 1.08% 48 1.25% 5157 7.24% 12 0.99% 176.100.121.118
4 69 1.55% 67 1.74% 4764 6.69% 1 0.08% 35.187.69.225
5 445 9.99% 445 11.59% 3280 4.61% 21 1.74% 139.59.160.151
6 280 6.29% 280 7.29% 2898 4.07% 24 1.98% 104.200.153.100
7 42 0.94% 40 1.04% 2661 3.74% 1 0.08% 104.196.154.58
8 330 7.41% 330 8.59% 2462 3.46% 47 3.88% 87.255.94.119
9 200 4.49% 200 5.21% 1997 2.80% 51 4.21% 176.8.88.160
10 188 4.22% 188 4.89% 1946 2.73% 47 3.88% 104.200.151.26

Top 30 of 746 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1138 25.54% - (Direct Request)
2 82 1.84% http://phenom-tour.ru/zabavno/vidy-stenovyx-materialov.html
3 81 1.82% http://samorazvite.ru/ob-ustanovkax-gorizontalnogo-napravlennogo-bureniya/
4 78 1.75% http://gala3d.ru/stati-i-novosti/kak-vybpat-ghb-yctanovky.html
5 72 1.62% http://nvp-techno.ru/gadjetu/chto-takoe-avtobetononasos.html
6 68 1.53% http://svet19.ru/shou-biznes/gnb-yctanovki.html
7 64 1.44% http://yo-robot.ru/kak-ppavilyno-vbpaty-obopydovanie-dlya-ghb.html
8 50 1.12% http://wallpapers-all.com
9 41 0.92% http://vipkoleso.ru/
10 40 0.90% http://abooksfree.ru
11 40 0.90% http://coffeeruta.ru
12 40 0.90% http://finomb.ru
13 40 0.90% http://francetourm.ru
14 40 0.90% http://kidskhv.ru
15 40 0.90% http://konstantinvolkov.ru
16 40 0.90% http://kosmetikbio.ru
17 40 0.90% http://megxxxhit.ru
18 40 0.90% http://nnsoap.ru
19 40 0.90% http://shtory4u.ru
20 40 0.90% http://texforhome.ru
21 40 0.90% http://tourist43.ru
22 38 0.85% https://zapravka-kartridjey-kazan.ru
23 36 0.81% http://popaybobrikrik.com
24 30 0.67% http://getporno.xyz/
25 30 0.67% http://top-meb.ru/polnie/porno-kartinki-dmc.php
26 28 0.63% http://kinozor.net
27 12 0.27% http://iqoge.casi-no.ru/
28 8 0.18% http://alymabyk.paomao.ru/
29 8 0.18% http://axejub.casi-no.ru/
30 8 0.18% http://irilugi.paomao.ru/

Top 15 of 126 Total User Agents
# Hits User Agent
1 692 15.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 481 10.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 F
3 423 9.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
4 274 6.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
5 220 4.94% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfile
6 168 3.77% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
7 165 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
8 162 3.64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
9 154 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
10 116 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
11 93 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/
12 89 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 87 1.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
14 86 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 84 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/

Usage by Country for April 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4455 100.00% 3841 100.00% 71237 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01